Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.: Web Portal :.

Causes of Water Pollution

Last modified at 8/17/2011 11:31 PM by Nenad-PC\Administrator
ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА ВОДА
 
            Постоје две опште категорије када су у питању извори загађења вода: тачкасти и нетачкасти извори. Тачкасти извори се односе на специфичне локације где се испуштају загађујуће материје, као и постројења за третман отпадних вода, олуци, бродови и пумпе. Нетачкасти (дифузни) извори се односе на полутанте који немају специфичан извор порекла или специфични одвод. Најважнији извори нетачкастог загађења су пољопривреда, шумарство, урбанизација, рударство, грађевинарство и сметлишта.
            Сваки од извора загађења је најчешће повезан са одређеним типом полутаната.
 
ТАЧКАСТИ ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА И ОДГОВАРАЈУЋИ ЗАГАЂИВАЧИ
 
Градска постројења за прераду отпадних вода – Биолошка потрошња кисеоника (БПК), нутријенти, амонијак, бактерије, хлор, укупне растворене чврсте супстанце, хлориди и сулфати.
Индустријска постројења – БПК, хемијска потрошња кисеоника (ХПК) и токсичне супстанце.
Канализациони одводи – БПК, бактерије, нутријенти, укупне суспендоване чврсте материје, замућеност, укупне растворене чврсте супстанце и амонијак.
Области где се производе уља – уља, заслањена вода.
 
НЕТАЧКАСТИ ИЗВОРИ ЗАГАЂЕЊА И ОДГОВАРАЈУЋИ ЗАГАЂИВАЧИ
 
Отпадне пољопривредне воде пореклом са њива, штала или пашњака – нутријенти, укупне суспендоване чврсте материје, замућеност, укупне растворене чврсте супстанце, хлориди, сулфати, бактерије, амонијак, пестициди.
Урбане отпадне воде – укупне суспендоване чврсте материје, замућеност, бактерије, нутријенти, укупне растворене чврсте супстанце, уља и масти, пестициди, отпад.
Отпадне воде из грађевинарства – укупне суспендоване чврсте материје, замућеност и нутријенти.
Септички системи – бактерије и нутријенти.
Депоније и изливиприсутне супстанце варирају у зависности од врсте депоније и проливеног материјала.