Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.: Web Portal :.

Organisms used as indicators of polution

Last modified at 5/1/2012 6:25 PM by System Account
ОРГАНИЗМИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ КАО ИНДИКАТОРИ ЗАГАЂЕЊА
 
Биолошке заједнице (рибе и макробескичмењаци) могу да се користе за процену краткотрајних и дуготрајних трендова квалитета воде, као и за одређивање укупног квалитета неког акватичног екосистема. Краткотрајни трендови показују постојеће стање у акватичном систему – да ли је чист или загађен. Дуготрајни трендови показују да ли се стање побољшава или погоршава током времена.
Рибе и бентосни макробескичмењаци се налазе у овој категорији на основу њихове толеранције према загађењу, те се зато користе као индикаторски организми за процену стања (здравља) у текућицама.  У поглављима 6 и 7 су додатне информације о слатководним макробескичмењацима и рибама.
 
Постоје 3 основне групе толеранције на загађења:
 
 • Нетолерантни – осетљиви на лоше услове у текућицама.
 • Интермедијарни (прелазни) – умерено толерантни на деградирана станишта и квалитет воде.
 • Толерантни – Најтолерантнији на деградирана станишта и квалитет воде.
Опште правило је да у текућицама које су слабо изложене загађењу, нетолерантни организми ће се налазити заједно са толерантним и умереним врстама.                 
Квалитет воде није увек лимитирајући фактор за присуство или одсуство акватичних организама. Физичко станиште такође има кључни значај у томе да ли ће неки организми живети у одређеном екосистему. Недостатак одговарајућег станишта може бити у истој мери ограничавајући фактор као и лош квалитет воде.
 
О самој текућици нам много тога говори које врсте и у ком броју је насељавају. Ако се заједница првенствено састоји од нетоларантних врста и свега неколико умерених и толерантних, онда се та текућица може сматрати као здрава (Сл. 3-6). Присуство нетолерантних и умерених врста обично указује да нема озбиљнијег загађења. На лош квалитет воде нам указује велика бројност толерантних врста, док су толерантне и умерене врсте одсутне.  И број јединки неке врсте је такође показатељ квалитета. У текућицама са добрим квалитетом воде можемо наћи велики број врста са малим бројем јединки, повећаном разноврсношћу и уравнотеженим системом. У нестабилној ("нездравој") заједници се налази мали број врста са великим бројем јединки, мала је разноврсност, а таква  заједница није уравнотежена.
 
Слика: Опште поређење индикаторских врста
 
Healthy stream
Figure 3-6.pngСЛАТКОВОДНИ МАКРОБЕСКИЧМЕЊАЦИ КАО ИНДИКАТОРИ ЗАГАЂЕЊА ВОДА
 
Слатководни макробескичмењаци се користе као индикатори квалитета вода из следећих разлога:
 • Важна су компонента практично свих акватичних екосистема.
 • Налазе се у свим типовима слатководних станишта.
 • Релативно се лако сакупљају.
 • Имају различит ниво толеранције на поремећаје у окружењу.
 • Већина спада у седентарне врсте или се крећу на малим површинама.
 • Врста организама и њихова бројност у текућицама је у доброј корелацији са срединским условима у скоријој прошлости и садашњости.
 • Животни циклус и таксономија већине група су добро познати и проучени.
 
Слатководни макробескичмењаци могу да укажу на следеће:
 • Дуготрајне трендове у квалитету воде.
 • Утицаје различитих полутаната.
 • Утицаје промењених физичких услова станишта.
 • Поправљање или погоршавање квалитета воде.
 
СЛАТКОВОДНЕ РИБЕ КАО  ИНДИКАТОРИ ЗАГАЂЕЊА ВОДА
 
 Слатководне рибе се користе као индикатори загађења вода из следећих разлога:
 • Живе у води цео живот и имају дуг животни век (од 2 па до 10 и више година).
 • Лако се идентификају на терену због постојања кључних карактеристика за сваку врсту риба.
 • Уз одговарајућу опрему их је релативно лако сакупити на терену.
 • Широк опсег нивоа толеранције, од веома осетљивих до веома отпорних на промене у средини.
 • Дистрибуција, животни циклус и толеранција на загађеност су за већину врста риба добро познати и описани.
 • Заједнице риба су постојане и релативно лако се опорављају од поремећаја средине.
 
Слатководне рибе могу да буду индикатори:
 • Дуготрајних и краткотрајних трендова у квалитету вода.
 • Утицаја различитих загађивача.
 • Утицаја промењених услова физичке средине.
 • Поправљања или опадања квалитета воде.
 
Погледати одељак "Начин исхране и толеранција на загађења" у Поглављу 7 за више информација о коришћењу риба као индикатора загађења.