Skip Ribbon Commands
Skip to main content
.: Web Portal :.

Surface Water Quality

Last modified at 8/17/2011 11:30 PM by Nenad-PC\Administrator
Шта је квалитет површинске воде? Термин квалитет површинске воде се користи да би се описале физичке, хемијске и биолошке особине воде у језерима, потоцима, рекама, естуарима и заливима.
 
 
ШТА УТИЧЕ НА КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ?
 
            Укупан квалитет неке водене масе је одређен комбинацијом четири категорије (Сл. 3-1):
  • хемизам воде,
  • хемизам седимента,
  • физичко станиште (хабитат),
  • биолошке заједнице.
Figure 3-1.png 
Слика 3-1. Категорије које се користе за дефинисање квалитета воде.
 
            Физички и хемијски параметри, као и биолошке заједнице које живе у неком воденом басену, су користан "алат" за одређивање укупног квалитета реке или језера. Сваку категорију би требало посматрати као делић слагалице – без свих делова слика није комплетна. Историјски гледано, хемијске особине воде су коришћене за одређивање квалитета воде. Најчешће коришћени физички индикатори квалитета воде су растворени кисеоник, температура воде, рН и специфична проводљивост. Уобичајени хемијски параметри су нутријенти, хлориди, сулфати, укупне суспендоване материје и укупне растворљиве материје. "Здравље" биолошке заједнице директно зависи не само од хемијских карактеристика и може да буде ефикасан индикатор квалитета деградираних вода и седимента, као и деградираних физичких станишта (хабитата).
            Наредна поглавља укључују основне информације о изворима загађења, најчешћим полутантима, као и употребу биолошких индикатора за одређивање квалитета вода.